Distribution of five rare plants in Korea
Sung Won Son, Byung Chun Lee, Hyung Ho Yang, Ye Joo Seol
Korean J. Pl. Taxon. 2011;41(3):280-286.   Published online 2011 Sep 30     DOI: https://doi.org/10.11110/kjpt.2011.41.3.280
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Luobuma (Apocynum) – Cash crops for saline lands
Li Jiang, Xianjin Wu, Zhenyong Zhao, Ke Zhang, Mohsin Tanveer, Li Wang, Jingfeng Huang, Changyan Tian, Lei Wang
Industrial Crops and Products.2021; 173: 114146.     CrossRef