A new yellow Camellia (Theaceae) from central Vietnam
Dai Ngoc DO, Dung Van LUONG, Chinh Duy NGUYEN, Son Thanh HOANG, Huong Thi LE, Jeong Eun HAN, Han-Sol PARK
Korean J. Pl. Taxon. 2019;49(1):90-95.   Published online 2019 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.11110/kjpt.2019.49.1.90
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Camellia puhoatensis (Sect. Archecamellia – Theaceae), a new species from Vietnam
Danh-Hùng Nguyễn, Văn-Dũng Lương, Thị-Hương Lê, Quốc-Thành Trần, Ngọc-Đài Đỗ, Ngọc-Sâm Lý
PhytoKeys.2020; 153: 1.     CrossRef