Phylogenetic analysis of Neottia japonica (Orchidaceae) based on ITS and matK regions
Ji-Hyeon SO, Nam-Sook LEE
Korean J. Pl. Taxon. 2020;50(4):385-394.   Published online 2020 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.11110/kjpt.2020.50.4.385
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Habitat-related plastome evolution in the mycoheterotrophic Neottia listeroides complex (Orchidaceae, Neottieae)
Bing-Yi Shao, Mo-Zhu Wang, Si-Si Chen, Ji-Dong Ya, Xiao-Hua Jin
BMC Plant Biology.2023;[Epub]     CrossRef
´╗┐Neottia bifidus (Orchidaceae, Epidendroideae, Neottieae), a new mycoheterotrophic species from Guizhou, China
Mei-Na Wang, Xin-Yi Wu, Cheng-Jiang Tan, Ping Yu, Wen-Hui Rao, Jie-Shan Chen, Jian Li, Jian-Bing Chen
PhytoKeys.2023; 229: 215.     CrossRef